Adatkezelési tájékoztató

a Grandani Kft., mint a legutiallergia.hu portál üzemeltetőjének
Adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió Bizottsága (EU) 2016/679. számú – 2018. május 25. napjától hatályos – általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően ismertesse a „Konzulta” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kkt. (működési engedély egyedi azonosítószáma: 104229 OTH) képviseletében eljáró dr. Rónai Zoltán (pecsétszám: 45634) egészségügyi szolgáltatását személyes közreműködőként igénybevevő, és ezzel együtt a www.legutiallergia.hu honlapot üzemeltető Grandani Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) adatkezelését a természetes személyekre (továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó azonosítható vagy azonosított személyes adatok tekintetében.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat a Honlap által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Név: Grandani Kft.

Székhely: 7668 Keszü, Gárdonyi Géza u. 3.
Képviselő neve: Dr. Rónai Zoltán
Telefonszám: +36-30-234-0460 és +36-30-9564-641
Email: admin@legutiallergia.hu

2. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

3. Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a Szolgáltató által kínált egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

4. Az adatkezelés jogalapja
Szolgáltatásainkra bejelentkezés az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító, személyi és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

5. A kezelt adatok köre
5.1 A Felhasználó által a betegellátás és kapcsolattartás érdekében önkéntesen megadott személyes adatok: név, születési név, születési, TAJ szám, e-mail cím, levelezési cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.

5.2 A Honlap használata során naplózásra kerül a Felhasználó, a látogatás kezdő időpontja. A Honlap használata során a naplófáljban rögzítésre kerülő adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

6. Az adatkezelés célja
1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

– az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
– a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
– az érintett egészségi állapotának nyomon követése
– a betegjogok érvényesítése
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

7. Az adatkezelés időtartama
7.1 Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

7.2 A Felhasználó a Szolgáltatótól kérheti az adatai törlését.

8. A személyes adatok helyesbítése, törlése
A Felhasználó azon személyes adatait, amelyet a Honlapon adott meg, bármikor helyesbítheti a Honlap erre szolgáló felületén.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Szolgáltatóhoz kell eljuttatnia. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az admin@legutiallergia.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 7. és 8. pontban leírtak szerint.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti Alapvető Jogok Biztosának segítségét (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40., panasz@ajbh.hu, https://www.obh.hu/)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az admin@legutiallergia.hu e-mail címen keresse a Szolgáltatót.